Deze webpagina vormt het archief van Groenpact van 2016- april 2020. Lees hier terug hoe Groenpact is gestart en door welke fases Groenpact deze jaren heen is gegaan. Ontwikkelingen vanaf mei 2020 tot de huidige stand van zaken over Groenpact vind je hier: www.groenpact.nl.

Ambitie

In GroenPact slaan bedrijfsleven, onderwijs en overheid de handen ineen om het groene kennis- en innovatiesysteem in Nederland verder te versterken. Samen werken ze aan het realiseren van de gezamenlijke ambitie om internationaal voorloper te blijven in het oplossen van grote mondiale en regionale vraagstukken op het gebied van voeding, duurzaamheid en leefbaarheid.

Eerste fase

Groenpact is in 2016 gestart om de toekomst en toppositie van het groene kennis- en innovatiesysteem hoog te houden. Dit is beschreven in de Ontwikkelagenda Groen onderwijs 2016 - 2025. In de eerste fase van Groenpact zijn langs een aantal actielijnen pilots uitgevoerd. Dit heeft veel concrete resultaten opgeleverd.

Opbrengsten pilots langs 6 actielijnen

Met de concrete Groenpact-pilots zijn mensen met de juiste groene kennis en vaardigheden aan elkaar verbonden. Dit is essentieel voor de kracht, de innovatie en ontwikkeling van de groene sector.

De 6 actielijnen zijn: innovatie, arbeidsmarkt, internationaal, cross-overs, Leven Lang Leren en imago.

In de eerste fase toonde Groenpact een succesvolle nieuwe samenwerking tussen veertig partijen uit het bedrijfsleven, onderwijs en de overheid (ministerie van LNV). Dankzij investeringen in nieuwe verbindingen tussen praktijk, onderwijs, bedrijven en beleid zijn nieuwe netwerken ontstaan en versnelden leerprocessen.

Tweede fase

De tweede fase van Groenpact, die in 2018 van start ging, richtte zich op actuele maatschappelijke thema’s: wat gaan klimaatopgaven, kringlooplandbouw, leefbaarheid en concurrentiekracht betekenen voor de groene sector? De inzet: met de beschikbare mensen, structuren en middelen de grootst mogelijke impact bereiken op de inhoudelijke opgaven.